Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Wij gunnen u graag het genoegen om terug naar het Théâtre te komen

Pierre Thys

Beste toeschouwers,

Met ons nieuwe seizoen in aantocht richten we graag even een woordje tot u.

Wij hopen dat u in topvorm bent, klaar om terug te keren naar de voorstellingen het Théâtre National Wallonie-Bruxelles!

Zoals u weet, blijft de gezondheidssituatie onzeker en zorgwekkend, vooral in het Brusselse Gewest, waar we onder meer beducht zijn voor de verspreiding van varianten. Dit zou opnieuw een bedreiging kunnen vormen voor onze initiatieven en de verschillende beroepsactiviteiten in de sector, die nu al zwaar getroffen zijn. Een nieuwe lockdown of strengere maatregelen zouden rampzalig zijn voor kunstenaars, technici en voor de hele toeschouwersgemeenschap.

Wij blijven er inderdaad van overtuigd dat cultuur een essentiële rol speelt en dat zij opnieuw ten volle en onverwijld haar plaats moet krijgen in het hart van de samenleving.

Samen met onze Brusselse collega's hebben wij besproken welk standpunt wij moeten innemen in verband met het onthaal van het publiek in onze theaters. Na onderling overleg hebben wij gezamenlijk het besluit genomen om de geldende maatregelen tot eind september voort te zetten:

We handhaven een bezetting van onze zalen op 100% van het CIRM (eerbiediging van de gezondheidsmaatregelen), wat neerkomt op een beperkte benutting van onze capaciteit (70%) met verplicht dragen van maskers en afstand houden tussen de bubbels.

Vanaf 5 oktober hebben we besloten het CST (Covid Safe Ticket) toe te passen.

Door hiervoor te opteren, willen we u in de eerste plaats opnieuw het genoegen van een volwaardige theatervoorstelling bieden. U zult bevrijd zijn van de beperkingen van maskers en afstand houden. Zo zult u gemakkelijker een echt moment van diepe overeenstemming (her)beleven met zowel de artiesten als de andere toeschouwers. We denken daarbij ook aan de acteurs, dansers, musici en alle andere artiesten, voor wie het veel aangenamer is om op te treden voor een ongemaskerd publiek in een volle zaal. Sinds het begin van deze crisis zijn onze zalen inderdaad hopeloos leeg of zwaar onderbezet, hetzij door regelrechte afzeggingen, hetzij door de toegepaste sanitaire maatregelen (verminderde capaciteit, ongeldig maken van de plaatsen tussen de bubbels, slechts één rij op twee bezet om afstand te houden, enz.).

Tegelijkertijd zullen wij bijzondere aandacht besteden aan het uitwerken van specifieke oplossingen voor de schoolgaande jeugd. De strikte toepassing van het CST zou een zware klap voor hen zijn. We zijn er ons immers van bewust dat de lage vaccinatiegraad van deze al zo kwetsbare en getroffen groep kan leiden tot een onaanvaardbare uitsluiting van allerhande culturele activiteiten.

Het CST is momenteel de enige mogelijkheid om onze activiteiten voort te zetten met bezoekersaantallen die overeenstemmen met de capaciteit van onze zalen. Onze uiteindelijke bedoeling bestaat erin om zo weinig mogelijk beperkingen en restricties op te leggen. In het licht van deze overwegingen lijkt deze oplossing ons het meest geschikt voor onze instelling. Zij stelt ons ook in staat om de essentie van live kunst te herontdekken, die al te lang werd miskend: de ontmoeting tussen een kunstenaar en zijn of haar publiek.

Dit is geen ideologisch standpunt van onze kant ten aanzien van vaccinatie of welke andere maatregel dan ook. Integendeel, wij stellen alles in het werk om onze activiteiten en het plezier van onze toeschouwers te vrijwaren, zonder iemand met de vinger te wijzen.

Wij wensen u een uitstekende start van het nieuwe theaterseizoen en kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in het Théâtre National.

 

Pierre Thys
Algemeen en Artistiek Directeur