Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is toegankelijk via de domeinnaam www.theatrenational.be en wordt beheerd in overeenstemming met de Belgische wet. Het gebruik van deze site wordt geregeld via de algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden. Door deze website te gebruiken, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Het TN kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een slecht gebruik van de website.

Het TN kan op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging, de informatie en de aanbiedingen op de website wijzigen.

1. Eigendom van de website:

De website wordt beheerd door de stichting van algemeen nut Théâtre national van de Franse Gemeenschap van België, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 406.582.626 en waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan, 115, hierna genoemd: het “TN”.

2. Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten. Het kopiëren, vertalen, aanpassen, verspreiden en meer algemeen ieder gebruik van de hele of een deel van de website, onder welke vorm dan ook, is verboden. Over het algemeen mag geen enkel gebruik gemaakt worden van de website zonder dat het TN op voorhand en schriftelijk akkoord is gegaan.

3. Aansprakelijkheid:

Het TN wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van deze website, daarbij inbegrepen de schade die zou kunnen voortvloeien uit de onbeschikbaarheid, uit technische fouten, virussen of andere zaken die onafhankelijk zijn van de wil van het TN.

Het TN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derde partijen waar deze website naar zou kunnen verwijzen. Wanneer de gebruiker de minste fout vaststelt of ziet dat er onwettige inhoud wordt gebruikt, dan wordt hij uitgenodigd om zo snel mogelijk contact op te nemen met het TN.

4. Informatie en links op de website:

De informatie die op de website worden verschaft is louter ter informatie. Het TN wendt alle middelen aan om de informatie op de website zo snel mogelijk aan te passen, te corrigeren en up-to-date te houden.

5. Vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie en bescherming van de persoonsgegevens:

Het TN hanteert een strikt beleid van vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens. 
Voor meer informatie over het vertrouwelijkheidsbeleid verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.
Voor meer informatie over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, zie de Privacy Policy

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Het gebruik van deze website valt exclusief onder het Belgische recht. In geval van een geschil zijn alleen de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

7. Gebruik van persoonlijke accounts

De gebruiker kan een gratis account aanmaken op de website. De gebruiker verbindt zich ertoe om op de formulieren die bestemd zijn voor het aanmaken van de account of het plaatsen van een bestelling enkel de juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en deze informatie up-to-date te houden zolang hij een account op de website heeft.
In het kader van het gebruik van zijn persoonlijke account is de gebruiker verplicht zijn wachtwoord vertrouwelijk te houden en is hij volledig verantwoordelijk voor de activiteiten die met behulp ervan worden uitgevoerd. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe de TN onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn paswoord. De TN behoudt zich het recht voor om de gebruiker te vragen zijn wachtwoord te wijzigen als het niet langer veilig wordt geacht.

 

Updated van de 09.09.2019

© Gloria Scorier