Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Privacybeleid

Privacybeleid

Het Théâtre National draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens, die voornamelijk via de website worden verzameld (online verkoop- of via het abonnementsformulier (papieren versie)). De persoonsgegevens kunnen verschillen van geval tot geval: burgerlijke staat, naam, voornaam, geslacht, leeftijd, taal, adres, contactgegevens, bankrekeningnummer, functie, werkgever, audiovisuele gegevens van eventuele opnames van voorstellingen en/of gegevens van toegangscontroles, bestelgegevens, met daarbij inbegrepen, desgevallend, gegevens over de verwerking van een eventueel geschil.

In de meeste gevallen komen deze gegevens rechtstreeks van de betrokken personen, ofwel via de overeenkomstige formulieren, ofwel via camera’s (bv. beveiligingscamera’s) of andere gebruikte elektronische communicatiemiddelen, maar het kan ook dat de gegevens afkomstig zijn van andere bronnen, zoals een andere culturele instelling met wie we zouden kunnen samenwerken.

Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden, behalve aan dienstverleners en partners met wie we samenwerken in het kader van onze activiteiten, zoals de verhuurder van de locatie, onze leverancier van het online reserverings- en betalingssysteem of een bank in het kader van beveiligde betalingen of nog andere zoals culturele instellingen met wie wij u een samenwerking/gemeenschappelijk aanbod van voorstellingen aanbieden, en zelfs zo nodig overheidsdiensten en dit conform de wetgeving. Het Théâtre National verwerkt uw persoonsgegevens, enkel wat noodzakelijk is, voor de reservering van voorstellingen, klantenbeheer, HR-beheer, statistieken en voor promoties in het kader van directe marketing (automatische verwerking om toekomstige voorstellingen aan te kondigen en specifieke promoties voor te stellen).

De gegevens worden verwerkt, naar gelang de situatie, op basis van de instemming (opt-in) van de betrokken persoon met het oog op de contractuele behoeften (bijv. uitvoering van de reservering) tussen de partijen en/of om de wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, te respecteren of zelfs om onze wettelijke belangen na te streven. De instemming kan op elk moment door middel van een simpele aanvraag worden ingetrokken. Als het Théâtre National niet over deze persoonsgegevens beschikt, zal het onmogelijk zijn om alle of een deel van de voorgenoemde doelen te bereiken.

Conform de regelgeving die van kracht is, heeft u als natuurlijke persoon het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, ze te corrigeren, te vragen om ze te laten schrappen, het recht om te vragen de verwerking ervan te beperken en u te verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op directe marketing. U kan ook, in bepaalde gevallen, aanspraak maken op het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, met andere woorden dat uw gegevens worden overgemaakt in een courant formaat. Behalve in geval van misbruik of in het geval van een duidelijk ongegronde vraag, is het uitoefenen van deze rechten gratis. Indien nodig, kan u ons contacteren om uw aanvraag in te dienen om één van deze rechten uit te oefenen (met identiteitsbewijs), om een moeilijkheid of probleem aan te kaarten aangaande uw gegevens of om ons te vragen om het privacybeleid te consulteren voor andere categorieën van natuurlijke personen in het kader van onze activiteiten (bijv. als “leverancier”):

- per mail: dpd@theatrenational.be

- per brief te richten aan: Functionaris voor de gegevensbescherming, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Emile Jacqmainlaan, 115, 1000 Brussel

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

De verwerkte persoonsgegevens zullen slechts bewaard worden zolang dat nodig is, om de genoemde doelstellingen te bereiken of om aan de wettelijke verplichtingen voor het Théâtre National te voldoen.

Het Théâtre National waakt erover dat het zo goed als mogelijk probeert om de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om deze gegevens te beschermen.

Over het algemeen zullen de gegevens niet worden overgedragen buiten de lidstaat van de Europese Unie. Indien dit toch het geval is, zal het Théâtre National erover waken dat er andere gepaste garanties worden geboden, waarover de betrokken personen bijkomende informatie kunnen vragen.

 

Binnen de limieten die hierboven werden gesteld, mag het Théâtre National dus de persoonsgegevens opslaan en verwerken die opgegeven worden tijdens uw aanwezigheid en uw bezoek aan de website www.theatrenational.be of aan de website van onze leverancier van het online reserveringssysteem (https://indiv.themisweb.fr/0365/fListeManifs.aspx?idstructure=0365&EventId=0) of ook nog de gegevens die werden gehaald uit de klantenfiches en abonnementsformulieren die u hebt ingevuld of die wij op uw vraag hebben ingevuld in het kader van een reservering.

 

Privacybeleid rond persoonsgegevens gelinkt aan de Troika Pass

 

Het Théâtre National Wallonie-Bruxelles, de Munt en de KVS zijn “gezamenlijk verantwoordelijk” voor de verwerking van de persoonsgegevens gelinkt aan het bezit en het gebruik van een Troika Pass, met andere woorden ze bepalen samen de bedoeling van deze Troika Pass, alsook de mogelijkheden om dit doel te bereiken. De persoonsgegevens die gezamenlijk worden verwerkt zijn: naam, voornaam, contactgegevens en eventueel de abonnementsstatus.

Deze gegevens komen over het algemeen rechtstreeks van de betrokken personen, ofwel via hun abonnement wanneer ze een Troika Pass hebben aangevraagd via de organisator, ofwel bij de aankoop van hun Troika Pass.

Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden, behalve aan dienstverleners en partners met wie de partijen met gezamenlijke verantwoordelijkheid samenwerken in het kader van hun activiteiten rond de Troika Pass, zoals een IT-dienstverlener, zelfs, indien nodig en conform de wetgeving, aan overheidsdiensten.

De partijen met gezamenlijke verantwoordelijkheid verwerken uw persoonsgegevens, enkel wat noodzakelijk is, voor de reservering van voorstellingen, klantenbeheer en het beheer van eventuele kortingen op de tarieven.

De gegevens worden verwerkt, naar gelang de situatie, met het oog op de contractuele behoeften (bijv. toepassing van de kortingen op de tarieven gelinkt aan de Troika Pass) tussen de partijen en/of om de wettelijke verplichtingen waaraan de partijen met gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten voldoen, te respecteren of zelfs om onze wettelijke belangen na te streven. Als de partijen met gemeenschappelijke verantwoordelijkheid niet over deze persoonsgegevens beschikken, zal het onmogelijk zijn om alle of een deel van de voorgenoemde doelen te bereiken.

Conform de regelgeving die van kracht is, heeft u als natuurlijke persoon het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, ze te corrigeren, te vragen om ze te laten schrappen, het recht om te vragen de verwerking ervan te beperken en u te verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op directe marketing. U heeft ook, in bepaalde gevallen, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, met andere woorden dat uw gegevens worden overgemaakt in een courant formaat. Behalve in geval van misbruik of in het geval van een duidelijk ongegronde vraag, is het uitoefenen van deze rechten gratis. Indien nodig, kan u één van de gezamenlijke verantwoordelijken contacteren om uw aanvraag in te dienen om één van deze rechten uit te oefenen (met identiteitsbewijs) of om een moeilijkheid of probleem aan te kaarten aangaande uw gegevens. U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

De verwerkte persoonsgegevens zullen slechts bewaard worden zolang dat nodig is om de genoemde doelstellingen te bereiken of om aan de wettelijke verplichtingen voor de gezamenlijke verantwoordelijken te voldoen.

De partijen met gezamenlijke verantwoordelijkheid waken erover dat ze zo goed als mogelijk proberen om de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om deze gegevens te beschermen.

 

Over het algemeen zullen de gegevens niet worden overgedragen buiten de lidstaat van de Europese Unie. Indien dit toch het geval is, zullen de partijen met gemeenschappelijke verantwoordelijkheid erover waken dat er andere gepaste garanties worden geboden, waarover de betrokken personen bijkomende informatie kunnen vragen.

 

Voor alles wat niet van toepassing is op de Troika Pass (bijv. inschrijven op newsletters), kan u meer informatie krijgen bij elk van de organisatoren via het privacybeleid dat beschikbaar is op de respectievelijke websites of op aanvraag bij de organisatoren.

Cookiesbeleid

 

Wat zijn cookies?

Conform de wetgeving die van toepassing is, wil het TN de gebruikers van de website informeren over het gebruik van cookies.

Een cookie is klein tekstbestand dat door de browser op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen (computer/ smartphone / tablet) tijdens een bezoek aan een website. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat websites zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kunnen functioneren. Elke gebruiker beheert en heeft controle over zijn cookies via de instellingen van zijn browser en kan deze cookies verwijderen wanneer hij de zonet bezochte website verlaat. Wanneer een gebruiker de cookies van zijn browser uitschakelt, zal hij het grootste deel van de inhoud van de website kunnen bekijken, maar het kan zijn dat door het uitschakelen van de cookies de website niet optimaal functioneert.

 

Welke cookies worden er gebruikt?

De site van het TN gebruikt de volgende cookies:

 • “preferred_language”: een functionele cookie die de taalkeuze onthoudt. Deze cookie wordt gedurende 1 maand opgeslagen.
 • “cookieconsent_status”: een functionele cookie die de keuze onthoudt van het al dan niet tonen van de “cookiebanner” tijdens het bezoek aan de website. Deze cookie wordt gedurende 1 jaar opgeslagen.
 • Filegator: een authenticatie cookie die ervoor zorgt dat een gebruiker, die zich correct heeft aangemeld op een pagina met gereserveerde toegang, geïdentificeerd kan worden. De cookie vervalt wanneer de gebruiker zijn sessie verlaat.
 • “ASP.NET_SessionId”: een functionele cookie die de loginnaam onthoudt van een gebruiker die zich heeft aangemeld. Dit zorgt ervoor dat het paswoord niet telkens opnieuw moet worden ingegeven wanneer de pagina wordt herladen. De cookie vervalt wanneer de gebruiker zijn sessie verlaat.
 • “__ga”, “ __gid”, “gat” (Google analytics): deze functionele cookies hebben als doel om elke unieke bezoeker (anoniem) te onthouden en zijn de basis voor de bezoekersstatistieken. Deze cookies worden respectievelijk, 2 jaren, 24 uren en 1 minuut opgeslagen.

 

Hoe cookies controleren?

U kunt cookies controleren en/of verwijderen zoals u dat wenst. Om meer te weten, neem een kijkje op aboutcookies.org.

U kunt uw browser op elk moment instellen om cookies te aanvaarden of bepaalde cookies te weigeren. U kunt het zo instellen dat het systematisch of enkel in specifieke gevallen gebeurt of voor specifieke websites.


Als u bepaalde cookies niet wenst op te slaan op uw apparaat, dan is het mogelijk dat u bepaalde functionaliteiten niet meer kan gebruiken, die nodig zijn om te kunnen surfen op bepaalde delen van de website.

Elke browser stelt andere procedures voor om uw instellingen te beheren:

 • Op Internet Explorer
  Ga naar Tools > Internetopties.
  Klik op de tab “Vertrouwelijkheid”.
  Klik op de knop Geavanceerd, duid uw keuze aan.
 • Op Firefox
  Ga naar Tools > Opties.
  Selecteer Privacy.
  Ga naar “Cookies” en kies de gewenste optie.
 • Op Chrome
  Selecteer “Instellingen”.
  Klik op "Toon geavanceerde instellingen”.
  Klik in de rubriek “Vertrouwelijkheid” op de knop Instellingen voor inhoud.
  Maak uw keuze in het onderdeel "Cookies".
 • Op Safari
  Ga naar Instellingen > Voorkeuren.
  Klik op de tab Confidentialiteit.
  Maak uw keuze.
 • Op Opéra
  Ga naar Instellingen > Voorkeuren.
  Klik op de tab geavanceerd.
  Duid bij" Cookies " het gewenste aan.
 • Op Android
  Ga naar instellingen > Vertrouwelijkheid en veiligheid.
  Bepaal uw instellingen.

 

Updated to 20.05.2019

Le Rideau de saison, Maak & Transmettre · photos : Lucile Dizier, 2024