Théâtre National

Gebruiksvoorwaarden en persoonlijke gegevens

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is toegankelijk via de domeinnaam www.theatrenational.be en wordt beheerd in overeenstemming met de Belgische wet. Het gebruik van deze site wordt geregeld via de algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden. Door deze website te gebruiken, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Het TN kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een slecht gebruik van de website.

Het TN kan op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging, de informatie en de aanbiedingen op de website wijzigen.

1. Eigendom van de website:

De website wordt beheerd door de stichting van algemeen nut Théâtre national van de Franse Gemeenschap van België, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 406.582.626 en waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan, 115, hierna genoemd: het “TN”.

2. Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten. Het kopiëren, vertalen, aanpassen, verspreiden en meer algemeen ieder gebruik van de hele of een deel van de website, onder welke vorm dan ook, is verboden. Over het algemeen mag geen enkel gebruik gemaakt worden van de website zonder dat het TN op voorhand en schriftelijk akkoord is gegaan.

3. Aansprakelijkheid:

Het TN wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van deze website, daarbij inbegrepen de schade die zou kunnen voortvloeien uit de onbeschikbaarheid, uit technische fouten, virussen of andere zaken die onafhankelijk zijn van de wil van het TN.

Het TN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derde partijen waar deze website naar zou kunnen verwijzen. Wanneer de gebruiker de minste fout vaststelt of ziet dat er onwettige inhoud wordt gebruikt, dan wordt hij uitgenodigd om zo snel mogelijk contact op te nemen met het TN.

4. Informatie en links op de website:

De informatie die op de website worden verschaft is louter ter informatie. Het TN wendt alle middelen aan om de informatie op de website zo snel mogelijk aan te passen, te corrigeren en up-to-date te houden.

5. Vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie en bescherming van de persoonsgegevens:

Het TN past een zeer strikt beleid toe op het vlak van vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie kan u terecht bij de algemene voorwaarden algemene voorwaarden , daar kan u het beleid terugvinden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Het gebruik van deze website valt exclusief onder het Belgische recht. In geval van een geschil zijn alleen de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

7. Cookie beleid:

Conform de toepasselijke wetgeving, wil het TN de gebruikers van de website informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker van de website. Deze cookies bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de internetgebruiker, zodat hij niet telkens opnieuw deze informatie dient aan te geven bij een volgende bezoek aan dezelfde website. Bepaalde cookies zorgen voor een optimale grafische beeldvorming, andere cookies zorgen ervoor dat een internetapplicatie correct functioneert. Als een gebruiker niet wenst dat een website cookies installeert op zijn computer, dan heeft hij steeds de mogelijkheid om deze voorkeur via zijn browser in te stellen.

Wanneer de gebruiker cookies deactiveert, is het nodig om rekening te houden met het feit dat bepaalde grafische elementen misschien niet correct afgebeeld zullen worden of dat hij bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

De website van het TN gebruikt de volgende cookies:

  • De cookie preferred_language: dit is een functionele cookie die de taalkeuze onthoudt.
  • De cookie Filegatorsessie: deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker, die zich correct heeft aangemeld op een pagina waarvan de toegang gereserveerd is, geïdentificeerd kan worden. De cookie vervalt wanneer de gebruiker zijn sessie verlaat.
  • De cookie phpsessionid: deze cookie onthoudt de login van de php-sessie wanneer een gebruiker zich aanmeldt. Dit zorgt ervoor dat het paswoord niet telkens opnieuw moet worden ingegeven wanneer een nieuwe pagina geladen wordt.
  • De cookie van Google analytics: deze cookie onthoudt een unieke gebruikerslogin (anoniem) en maakt bezoekersstatistieken op.
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het Théâtre National is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonlijke gegevens verzameld via zijn website (online verkoop) of zijn inschrijvingsformulier voor abonnementen (papieren versie).

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, met uitzondering van mogelijke technische onderaannemers, zoals onze web provider, de boeking en online betaling service provider, of een bank in het kader van een beveiligde betaling. Het Théâtre National gebruikt uw persoonlijke gegevens voor zover het nodig is om te voldoen aan de behoeften van het boekingsbeheer, het klantenbeheer, het personeelsbeheer en de statistieken. Ook worden ze gebruikt voor promoties als onderdeel van een direct marketing (geautomatiseerde behandeling om toekomstige voorstellingen en specifieke promoties aan te kondigen).

De gegevens worden verzameld op basis van de toestemming (opt-in) van de betrokkene en de contractuele vereisten (uitvoering van de boeking) tussen de partijen. Toestemming kan te allen tijde op eenvoudig aanvraag worden ingetrokken.

In overeenstemming met de regeling zoals van kracht, als individu, heeft u het recht om tot uw persoonlijke gegevens toegang te krijgen, om uw gegevens te verbeteren, om een verzoek tot verwijdering aan te vragen, en ook het recht om de behandeling van deze gegevens te beperken of zich te verzetten tegen hun gebruik voor direct marketing. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen dat ze in een gemeenschappelijk gestructureerde vorm worden gecommuniceerd. De uitoefening van al deze rechten is voor de betrokkene kosteloos. Indien nodig, kunt u ons uw verzoek sturen om een van uw rechten uit te oefenen of om een probleem met uw gegevens te rapporteren:

-       per email: info@theaternational.be

-       per brief naar:  Théâtre National Wallonie-Bruxelles, E. Jacqmainlaan, 115 - 1000 Brussel

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Gegevensbeschermingsautoriteit (www. privacycommission.be).

Verzamelde persoonlijke gegevens zullen slechts behouden worden voor de tijd nodig om te voldoen aan de doelstellingen zoals aangegeven of aan de wettelijke verplichtingen van het Théâtre National.

Binnen de hierboven vermelde beperkingen, is het Théâtre National bevoegd om persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken die U bij de toegang tot en het bezoeken van de website www.theatrenational.be of de website van onze online boeking service provider (https://indiv.themisweb.fr/0365/fListeManifs.aspx?idstructure=0365&EventId=0) heeft doorgegeven of die U op het inschrijvingsformulier voor het abonnement heeft ingevuld (papieren versie).